Regjistri i sigurimit të brokerve në VFP SH.A.Shkup

 

 

ВФП А.Д. Скопје осигурително брокерско друштво
Седиште - централа
Загребска 28 Б, локал 19 (на мезанин), 1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА.
Телефон:    +389(2) 3298 355
E-mail: kontakt@wvp.mk

Канцеларија бр. 1 Скопје,
ул. Ристо Равановски бр. 15/2, Скопје 1000 - Карпош

Канцеларија бр. 2 Скопје,
ул. Булевар Илинден бр. 89 - 4, Скопје 1000 - Карпош

Канцеларија бр. 3 Скопје,
ул. Адолф Циборовски бр. 7/3, Скопје 1000 - Центар

Канцеларија бр. 4 Скопје,
ул. Максим Горки бр. 5/1, Скопје 1000 - Центар

Канцеларија бр. 5 Тетово,
ул. Методи Андонов Ченто бр. 62/мезанин бр. 5, Тетово 1200

Канцеларија бр. 6 Скопје,
ул. Рампо Левката бр. 12, Скопје 1000 - Карпош

Канцеларија бр. 7 Куманово,
ул. Браќа Рибар бр. 1, Куманово 1300

Канцеларија бр. 8 Кочани,
ул. Маршал Тито бр. 1/2-кат 1, Кочани 2300Përmirësimi i kualitetit të jetës së klientëve tonë

Në fushën e finansave personale dhe sigurimeve shpesh është presente shitja agresive dhe blerja e kushtëzuar e programeve.

 

Qëllimimi jonë është që të mundësojmë pamvarësinë në sjelljen e njërëit nga vendimeve më të rëndësishëm të jetës në bazë të informatave të pamvarura dhe të kontrolluara.

 
Ndërmjetësuesi është për shumë shkaqe burimi më i mirë për informim dhe këshillim në fushën e shërbimeve finansiare.

Përgjigjemi për kualitetin e punës tonë. Ndërmjetësuesi në sigurime është i obliguar që ta kryej detyrën e tij ashtuqë ti mbrojë intereset e kontraktuesit të sigurimit, gjegjësisht të të siguruarit.