Регистар на осигурителни брокери во ВФП АД Скопје

 

 

ВФП А.Д. Скопје осигурително брокерско друштво
Седиште - централа
Загребска 28 Б, локал 19 (на мезанин), 1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА.
Телефон:    +389(2) 3298 356
Tелефакс:  +389(2) 3298 355
E-mail:
kontakt@wvp.mk

Подружница - Канцеларија бр. 1 Скопје,
ул. Ристо Равановски бр. 15/2, Скопје 1000 - Карпош

Подружница - Канцеларија бр. 2 Скопје,
Бул.Партизански Одреди бр.46 а, локал 3, Скопје 1000

Подружница - Канцеларија бр. 3 Куманово,
ул.ТРСТ б.б., Куманово 1300

Подружница - Канцеларија бр. 4 Охрид,
ул. 7-ми Ноември бр. 1/3-5, кат 1, Охрид 6000

Подружница - Канцеларија бр. 6 Тетово,
ул. Методи Андонов Ченто бр. 62/мезанин бр. 5, Тетово 1200

Подружница - Канцеларија бр. 7 Струмица,
ул. Ленинова бр. 100, Струмица 2400

Подружница - Канцеларија бр. 8 Скопје,
ул. Рампо Левката бр. 12, Скопје 1000 - КарпошУнапредување на квалитетот на живот на нашите клиенти

Во областа на личните финансии и осигурувања често е присутна агресивна продажба и условено купување на програмите.

 

Наша цел е да овозможиме самостојно донесување на една од најважните животни одлуки на темел од независни и проверени информации.

 
Посредникот е поради повеќе причини најдобар избор за информирање и советување во полето на финансиските услуги.

Одгововараме за квалитетот на својата работа. Посредникот во осигурувањето е должен да ја извршува својата дејност така што ќе ги штити интересите на договорувачот на осигурањето, односно осигуреникот.