VFP Maqedonia është pjesë e grupacionit ndërkombëtar për këshillim finasiar WVP Group me seli në Grac, Austri. WVP Group është themeluar në vitin 1985 me idenë për këshillim profesional të klientëve për ivestime finansiare. Sot është presente në 17 shtete të Europës qenrore dhe lindore.

Të dhënat për WVP Group:
 
Аdresа: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Të dhënat për VFP Maqedonia:
 
Adresa: VFP AD Shoqëri për Sigurime dhe Brokeri
Zagrebska 28B, lokal 19
MK- 1000 Shkup
Теlefon +38923298356
Теlefaks +38923298355
Email : wvpskopje@wvp.mk
E themeluar: 2006
   Bordi drejtues: z. Rupert Shtrobl, Suzana Gjukiq, Bllazhe Petreski
   Kapitali themelues: 75.000 EUR