Ju garantojmë shumat më të mira të siguruara dhe kushte për sigurim më të mirat në treg me krahasim të thjeshtë dhe pregaditje të ofertave. Për disa minuta plotësoni online pyetësorin dhe njohtohuni se çka mund t’ju ofrojnë

Online pyetësori

Përmes online pyetësorit interaktiv na dërgoni të dhënat më të rëndësishme të nevojshme për ofertë.

Analiza

Do ti krahasojmë ofertat e siguruesve më të mirë

Oferta optimale

Pregaditja e ofertës optimale dhe argumentim i zgjedhjes


PYETËSORI PËR SIGURIM JETËSOR
A jeni të ekspozuar ndaj reziqeve të veçanta në vendin e punës ose gjatë kohës së lirë?
Nëse po, shënoni për cilët reziqe bëhet fjalë:
A konsumoni duhanin?
Latrësia dhe pesha juaj: cm         kg
A keni probleme shëndetsore?
A jeni i/e martuar/bashkëjetesë ?
Sa është e aftë familja juaj e aftë të egzistojë pa kontributin tuaj material ?

A e ndani veqmë një pjesë, të të ardhurave personale, për kursim ?
Nëse po, në cilat programe ?
Cili është prioriteti juaj gjatë zgjedhjes së programit të kursimit ?

Me cilin përfitim vjetor nga kursimi do të ishit të kënaqur ?
Sa mendoni se mundeni të ndani për kursim ?   €/mujore  
Emri dhe mbiemri:  
Viti i lindjes:  
Telefon:  
Е-mail