Регистар на осигурителни брокери во ВФП АД Скопје

 

 

ВФП А.Д. Скопје осигурително брокерско друштво
Седиште - централа
Загребска 28 Б, локал 19 (на мезанин),
1000 Скопје, Р.МАКЕДОНИЈА.
Телефон:    +389(2) 3298 355
E-mail: kontakt@wvp.mk

1. Канцеларија бр. 1 Скопје,
ул. Ристо Равановски бр. 15/2, Скопје 1000 - Карпош

2. Канцеларија бр. 2 Скопје,
ул. Булевар Илинден бр. 89 - 4, Скопје 1000 – Карпош

3. Канцеларија бр. 3 Охрид,
ул. Булевар Туристичка бр. Мини Базар/лок. бр. 5, Охрид 6000

4. Канцеларија бр. 4 Скопје,
ул. Адолф Циборовски бр. 7/3, Скопје 1000 - Центар

5. Канцеларија бр. 5 Берово,
ул. Маршал Тито бр. 5, Берово 2330

6. Канцеларија бр. 6 Радовиш,
ул. Самоилова бр. 36 В, Радовиш 2420

7. Канцеларија бр. 7 Скопје,
ул. Народен Фронт бр. 19 А згр. 1/001 кат 01-Д 44, Скопје 1000 - Центар

8. Канцеларија бр. 8 Скопје,
ул. Манапо бр. 3/2 кат 1 - 5, Скопје 1000 - Карпош

9. Канцеларија бр. 9 Куманово,
ул. Браќа Рибар бр. 1, Куманово 1300

10. Канцеларија бр. 10 Кочани,
ул. Маршал Тито бр. 1/2-кат 1, Кочани 2300

11. Канцеларија бр. 11 Кавадарци,
ул. Булевар Македонија бр. 40, Кавадарци 1430

12. Канцеларија бр. 14 Гевгелија,
ул. Радован Ковачевиќ бр. 25, Гевгелија 1480

13. Подружница-канцеларија бр. 15 Кочани,
ул. Димитар Влахов бр. Блок А /зграда 1-80 сутерен, Кочани 2300Унапредување на квалитетот на живот на нашите клиенти

Во областа на личните финансии и осигурувања често е присутна агресивна продажба и условено купување на програмите.

 

Наша цел е да овозможиме самостојно донесување на една од најважните животни одлуки на темел од независни и проверени информации.

 
Посредникот е поради повеќе причини најдобар избор за информирање и советување во полето на финансиските услуги.

Одгововараме за квалитетот на својата работа. Посредникот во осигурувањето е должен да ја извршува својата дејност така што ќе ги штити интересите на договорувачот на осигурањето, односно осигуреникот.