ВФП АД Скопје Осигурително брокерско друштво

Посредничкиот / брокерски статус ни овозможува соработка со сите осигурителни компании со што на клиентите им ги овозможуваме најдобрите програми по најповолни цени.

повеќе



> продолжи
 



Основна задача на посредникот е професионално да го советува клиентот при одбирањето и користењето на осигурителните услуги.   



Ги споредуваме понудите на најдобрите осигурувачи на пазарот.

Полисите за осигурување се разликуваат по обемот на покритие и премијата. Со споредбата на нивните карактеристики ги пронаоѓаме најповолните решенија.

повеќе