ВФП АД СКОПЈЕ

За вас го избираме најдоброто

0

Склучени договори

0

,00

Бруто полисирана премија во денари

ВФП АД Скопје е најдоброто осигуритено брокерско друштво според бруто полисирана премија.

ВФП АД Скопје е основано во 2005 година, кое е дел од меѓународната групација за финансиско советување WVP Group со седиште во Грац, Австрија. WVP Group е основано во 1985 година со идеја за стручно советување на клиентите за финансиски вложувања.

Денеска е присутна во 15 земји на Средна и Источна Европа.

Зошто да имате ваш личен осигурителен брокер?


За да го заштедите најважниот и неповратен ресурс – Вашето ВРЕМЕ

За да добиете објективна, непристрасна и најдобра понуда за Вас и Вашите потреби, а при тоа и финансиски да заштедите

За да имате постојана стручна и професионална грижа околу Вашите полиси за осигурување и отштетни побарувања

За да бидете постојано информирани за сите новитети и поволности кои се нудат на осигурителниот пазар во Р.Македонија

Услуги кои ги нудиме


Животно осигурување

 • Класично животно осигурување
 • Животно осигурување со инвестициски фондови
 • Осигурување од тешки болести
 • Осигурување од несреќа инвалидност
 • Детски програми
 • Осигурување од операции

Приватно здравствено осигурување

 • Осигурување од операции
 • Осигурување од болест
 • Осигурување на малигни заболувања
 • Специјалистички прегледи
 • Болничко лекување
 • Стоматолошки услуги

Неживотно осигурување

 • Осигурување од незгода
 • Осигурување на возила - КАСКО
 • Осигурување на стока при транспорт
 • Осигурување од пожар и други природни катастрофи
 • Автоодговорност
 • Патничко осигурување

Наши партнери